Naskah Pidato Bahasa Sunda Penyerahan Calon Pengantin Pria (Contoh 2)

Posted by Simawar Enterprise on

Assalamu’alaikum warrohmatulloh Wabarokatuh
http://www.mawarnada.com/Ini hanya contoh Pidato Bahasa Sunda Penyerahan Calon Pengantin Pria. Dan ma’af saya bukan ahli pidato atau ahli Bahasa Sunda, jadi silakan untuk menyesuaikan atau menyempurnakanya sesuai kebutuhan jika diperlukan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan meskipun penulis sendiri asli orang USA (Urang Sunda Asli), yang lahir dan dibesarkan di tanah Sunda, sampai mimpipun nyunda :D.

Penulis berusaha menghindari pencampuran bahasa terutama bahasa asing (Ngarah karaos nyundana, bari susuganan kénéh). Dan hal penting yang perlu diketahui dalam Bahasa Sunda harus bisa membedakan antara penulisan dan pengucapan E (Pepet) dan É (Taling), juga membedakan antara vocal E dan EU karena sangat berpengaruh dan berakibat beda arti.

Baca juga
- Acara pokok pernikahan yang umum dilakukan orang sunda
- Pidato MC atau Naskah Pembawa Acara dalam Pernikahan
- Penyerahan bahasa Sunda dari wakil calon pengantin pria ( 1)
- Penerimaan bahasa Sunda dari wakil calon pengantin wanita (1)  
- Pidato Singkat Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah

Contoh
1. Pesek/Pegek = Hidung tidak mancung, harusnya menulisnya Pésék/Pegék.
Menggunakan É (Taling) karena akan berbeda arti dengan Pesek = Membuka, yang penulisan seharusnya Pesék, bukan Peusék.

2. Bener = Benar, E disini merupakan E (Pepet), akan berbeda dengan Beuneur= Berisi.
Dan masih banyak kata lainnya yang harus dibedakan antara menulis dan mengucapkannya. 

Contoh Pidato Penyerahan Calon Pengantin Pria
Assalamu’alaikum warrohmatulloh Wabarokatuh
*Mukadimah pidato, bebas. Atau ini hanya contoh
Alhamdulillah wa syukrulillah wa sholatu wa sallamu ‘ala rasulillah sayyidina wamaulana Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa mawwalah, amma ba’dah.

Puji kagungan nu maha suci, puja urang sanggakeun kanu maha kawasa Alloh SWT. Alhamdulillah ku kersaning mantena urang tiasa kumpul ngariung di ieu wewengkon, kalayan panyuhun mugia urang sadaya kasinugrahan rohmah sinareng barokahna, Amin ya robbal ‘alamin.

Salam sinareng sholawat mugia salawasna dipaparinkeun kajungjunan urang anu mulya ka Habibana Nabiyana Muhammad SAW. Kasadayana kulawargana, ka para sahabatna, ka tabi’in tabi'ut tabi'in ogé kasadayana kanu sami tumut manut kana ajaran mantena. Kalayan mugia urang sadayana kénging syafaatna engké di-yaumil akhir, Amin ya robbal ‘alamin.

Sateuacana simkuring mitutur ku saur nyarita ku basa, neda disihapunten tina samudaya kalepatan, sok bilih kirang upami tina sagala rupina. Ogé neda widi kasadayana wargi hususna ka sesepuh calon pangantén istri miwah kulawargina, ka para alim ulama, ustaz ustazah, Bapa Ketua RW sinareng jajarana. Teu hilap hatur nuhun ka panata acara anu parantos maparinan waktos kanggo cumarios ka simkuring.

Dina kiwari wanci anu mustari mugia nincak kana mangsa anu sampurna. Simkuring ngadeg di ieu patempatan kapeto ku Bapa…. (Sebutkan nama Bapak calon pengantin pria) sinareng Ibu…..(Sebutkan nama Ibu calon pengatin pria) anu kawit ti... (Sebutkan daerah/tempat asal calon pengantin pria). Insyaalloh badé nyumponan pasini jangji anu saati mayar kedal carita anu baheula dina wanci mimiti panggih antawis Cép… (Sebutkan nama calon pengantin pria) sareng Néng…(Sebutkan nama calon pengantin wanita).

Mugia dinten ayeuna sing janten waktos anu lugina Bapa sinareng Ibu ogé kulawarga sadayana aya dina rido manah wening galih kanggo ngadahupkeun aranjeuna. Kalayan mugia urang sadaya tiasa sasarengan nyakséni Ijab Kobul Akad Nikahna.

Salian ti éta, simkuring asmana kulawargi calon pangantén pameget neda disihapunten tina sagalarupina. Wiréhna ti…. (Sebutkan daerah asal tempat tinggal) indit ngaligincing teu jingjing teu bawa éstuning sepi ku harti suda ku pangabisa komo ku hartana, anu kacandak mung saaya aya utamana saukur jinisna. Saukur disarengan du’a mugia lungsur langsar sagalarupina, kalayan pinanggih ridho Alloh SWT, Amin ya robbal ‘alamin.

Mung sakitu anu kapihatur, namung sateuacana dipungkas ieu carita, simkuring sakali deui neda disihapunten tina samudaya kalepatan sinareng kakirangan. Bilih aya catur anu teu ka ukur aya pasalia basa nu teu kahaja mugia tawakup anu diseja malaur simkuring sami jalmi teu aya anu sampurna. Sampurna mung kagungan Alloh WT.

*(Ulah heureuy ah ieu mah sugan conto pidato rada sarieus :D sareng singket bilih kabujeng lapar).
*Mangga tutup ku Du’a, anu sakintena kacangkem.
Baarakallaahu laka,wa baaraka 'alaika,wa jama'a baynakumaa fii khair.
Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil 'akhirati hasanatan waqina 'adhaban-nar. Wallahul muwaafiq ilaa aqwamit thariq.

Hapunten bilih aya basa anu lepat kirang merenah atanapi aya nu kirang kahartos, mugia saénggalna wartosan simkuring kanggo disarungsum, hatur nuhun.
Wassalamu'alaikum Warrohmatuloh Wabarokatuh
Sebelumnya
« Prev Post
Berikutnya
Next Post »

Artikel terkait

23.04.00